Yuying (Julia) Zeng

Yuying (Julia) Zeng

Staff Accountant

Preparation of tax returns and financial statements.